Incasso dienst

UPTR heeft voor haar leden een incassodienst op maat, aangepast aan de noden van de transportsector, die u kan bijstaan om uw onbetaalde facturen in te vorderen.

UPTR houdt zich integraal bezig met het beheer van de terugvordering van uw onbetaalde facturen.

Om uw administratieve kosten tot een minimum te beperken, zijn de tarieven voor deze dienst opgesteld volgens het principe “No cure, no pay”.

Met andere woorden zullen de administratieve kosten die aan de leden van UPTR gefactureerd worden, in het algemeen zeer beperkt zijn, indien UPTR er niet in slaagt iets te recupereren.

Er moet nog een onderscheid gemaakt worden tussen twee fases: de minnelijke fase en de juridische fase.

1.  DE MINNELIJKE  FASE

 UPTR verzamelt volgende gegevens :

  • De gegevens van de schuldeiser (transporteur)
  • De gegevens van de schuldenaar
  • Een copie van de onbetaalde factu(u)r(en)
  • De door de transporteur verstuurde aanmaningen
  • De algemene betalingsvoorwaarden van de transporteur (+ strafbepaling)
  • De uitgewisselde briefwisseling

UPTR verbindt er zich vervolgens toe om een aanmaningsbrief naar de schuldenaar te sturen, met het verzoek de verschuldigde bedragen binnen de acht dagen te betalen.

Deze eerste briefwisseling, door UPTR verstuurd, beperkt zich tot het aanzetten tot betalen van het aan de transporteur verschuldigde bedrag.

Indien de betaling van de schulden uitblijft ondanks het optreden van UPTR, zal het dossier afhankelijk van geval tot geval, overgemaakt worden aan een gerechtsdeurwaarder of advocaat die dan belast zal worden met het versturen van een ingebrekestelling, per aangetekend schrijven, met vermelding van strafbepaling en nalatigheidsintresten.

2.  DE JURIDISCHE FASE

Mocht ondanks bovenvermelde ingebrekestelling, de schuldenaar zijn schuld niet afgelost hebben, dan verbindt UPTR er zich toe u een advocaat aan te duiden die uw zaak zal bepleiten voor de Belgische rechtbanken of in het buitenland.

Voor het goede beheer van uw dossier, brengt UPTR gerechtsdeurwaarders en advocaten met elkaar in contact. De deurwaarderskosten (vb. dagvaarding voor de rechtbank) zijn terugvorderbaar indien de schuldenaar solvabel is. Ze dienen evenwel door de schuldeiser te worden voorgeschoten. UPTR houdt u nauwgezet op de hoogte van de evoluties van uw dossier op juridisch vlak evenals over het bedrag aan deurwaarderskosten.

Voor bijkomende informatie over de voorwaarden voor onze tussenkomst, kunt u ons altijd contacteren.

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be