Eurovignet

Eurovignet: Wijzigingen voor Belgische zware bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens)

Op 1 april 2016 begint de nieuwe kilometer gebaseerde tolsysteem voor België. Dit betekent dat België niet langer de Eurovignet op zijn grondgebied zal heffen, en dat na 1 april, Belgi-sche vrachtwagenchauffeurs een Eurovignet moeten kopen als zij door Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden rijden. Dit document zal vaak gestelde vragen beant-woorden:

Wie moet een eurovignet kopen?

Alle zware vrachtwagens met een toegestaan maximumgewicht van gelijk of meer dan 12 ton.

Voor welke wegen is een eurovignet nodig?

Voor autosnelwegen en sommige eersteklas wegen in Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden.

Waar kunnen de Belgische vrachtwagenchauffeurs een Eurovignet kopen?

 Belgische chauffeurs kunnen via verschillende kanalen een eurovignet kopen:

  • op ongeveer 20 verkooppunten (PoS) in België,
  • op het internet portal www.eurovignettes.eu en
  • bij sommige aanbieders van fuelcards

 Een lijst van PoS in België en de buurlanden is beschikbaar onder

http://www.ages.de/en/eurovignette-points-of-sale.html

Wanneer kunnen Belgische vrachtwagenchauffeurs een Eurovignet kopen?

Sinds midden maart 2016, kunnen Belgische chauffeurs een eurovignet kopen naar "website" www.eurovignettes.eu en verkooppunten in de lidstaten van de Eurovignet (DK, LU, NL, SE) en in de omringende landen (BE, D, F, GB en FI).

Een Eurovignet moet worden gekocht voor het gebruik van tolwegen.

Wat is de prijs voor een Eurovignet?

De prijzen vindt u onder http://www.ages.de/en/eurovignette-tariffs.html . Ze worden niet gewijzigd na het uittreden van België. Het zijn nog steeds dezelfde prijzen die geldig zijn sinds 1999.

Welke informatie is nodig om een Eurovignet te boeken?

 Voor een boeking zijn de volgende items nodig:

1. Kenteken van het voertuig

2. Nationaliteit van het voertuig

3. Duur van het Eurovignet

4. Aantal assen (“1-3” of “4 en meer”)

5. Emissieklasse 

Voor welke periode kan ik een Eurovignet kopen?

Een Eurovignet kan worden gekocht voor een periode tussen één en 365 dagen. Belgische voertuigen boeken alleen voor perioden vanaf 1 april 2016.

Heb ik een registratie nodig voordat ik een Eurovignet kan boeken?

Er is geen registratie van het voertuig of het bedrijf nodig. Het voldoet de hierboven genoem-de punten tijdens de boeking aan te geven.

Hoe kunnen de Belgische vrachtwagenchauffeurs betalen voor een Eurovignet?

Binnen het Eurovignet-systeem worden alle algemene betaalmiddelen geaccepteerd: Cash alleen bij PoS, creditcards en fuelcards bij PoS en op het Internet.

Ter bescherming tegen fraude op het Open Internet-portaal, kunnen vier eurovignetten binnen drie dagen met dezelfde creditcard geboekt worden; het maximumbedrag per boeking met creditcard is 50 €.

Voor boekingen met een fuelcard moeten de individuele maxima van elk bedrijf in acht worden genomen.

Een upload van documenten met meerdere vrachtwagens in het Open Internet-portaal is niet mogelijk.

Krijg ik een factuur voor mijn boeking?

Bij een PoS krijgt u een bon van de kassier nadat de boeking succesvol voltooid is. Op het internet heeft u de mogelijkheid om een e-mailadres aan te geven, waarnaar de ontvangst gestuurd zal worden.

Moet ik de ontvangst bij mij dragen tijdens het reizen?

Nee. Het Eurovignet is elektronisch opgeslagen waardoor het meevoeren van een ont-vangstbewijs onnodig is met ingang van 1 oktober 2008.

Waar vind ik meer informatie over het Eurovignet?

Verdere informatie vindt u in het portaal onder:

https://www.eurovignettes.eu/portal/nl/faq/faq

Overgang voor Belgische vrachtwagenchauffeurs 

Er zijn verschillende wetten voor elke regio hoe de overgang naar het nieuwe Belgische ki-lometer gebaseerde tolsysteem en de terugbetaling van de eurovignetten zal worden behan-deld. Volgens onze huidige informatie en zonder garantie is het als volgt:

  • Vlaanderen1: Na 1 november 2015, werden alleen eurovignetten uitgegeven die eindi-gen in april 2016. De bevoegde autoriteit verleent voor deze eurovignetten een proportionele terugbetaling voor de tijd in april 2016. Eurovignetten gekocht voor 30 oktober 2015 zullen worden terugbetaald op aanvraag.
  • Wallonië2: eurovignetten gekocht tussen 2 april 2015 en 31 oktober 2015 zullen automa-tisch worden terugbetaald voor de periode na 31 maart 2016. Na 1 november 2015 werden alleen vignetten afgegeven met een geldigheidsduur tot en met 31 maart 2016.
  • Brussel3: In principe geldt dezelfde verordening als in Wallonië. Het enige verschil is dat 1 januari 2016 in plaats van 1 november 2015 de datum is waar de wijziging is doorgevoerd.

1 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN, VLAAMSE GEMEENSCHAP - COMMUNAUTE FLAMANDE, VLAAMSE OVERHEID, 2015/36283), 16 oktober 2015. - Decreet houdende invoering van een overgangsmaatregel inzake het eurovignet en houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband. Kijk ook: http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=89048&LangType=2067

2 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE: 1207s/20s0791, 29 OCTOBRE 2015. - Décret modifiant la loi du 27 decembrc1994 Portant assentiment de l'Accord relatif ä la perception d'un droit d'usage pour l'utili-sation de certaines routes- par des véhicules utilitaires lourds, signe-à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de-Luxembourg et -du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communaut6s euro-péennes du 25 octobre 1993

3 Er is geen informatie bekend voor Brussel

Voor verdere informatie kunnen transportbedrijven zich wenden tot hun verantwoordelijke belastingdienst in de regio's.

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be