Elektronische vrachtbrief: 3-jarige proefperiode van start in België!

Met de publicatie van het koninklijk besluit van 10 april 2016 inzake de elektronische vrachtbrief werd het startschot gegeven voor het proefproject in België. Het proefproject zal zijn over drie jaar worden gespreid en zal de mogelijkheid bieden om een dossier voor de kandidaatstelling in te dienen.

Het proefproject in België zal exclusief voorbehouden zijn voor nationaal transport en er gelden strikte voorwaarden waarbinnen het gebruik van een elektronische vrachtbrief (e-cmr) mogelijk zal worden gemaakt. Deze elektronische vrachtbrief zal het equivalent vormen van de huidige papieren versie.

Voor UPTR is vanuit operationeel oogpunt, een van de grote doelstellingen van dit project de ‘interconnectiviteit’ tussen de systemen die die erkend zijn door de FOD Mobiliteit. Vanaf dan is het noodzakelijk dat het informaticasysteem van de transporteur compatibel is met zijn opdrachtgevers, en deze van de bestemmeling…

UPTR is bijgevolg zeer aandachtig om erop toe te zien dat elke logistieke speler in de keten niet zijn eigen voorwaarden m.b.t. ‘de software’ op zal leggen aan de andere spelers van de keten.

Het is in dit kader en aan deze voorwaarden dat UPTR al lange tijd bezig is met het ontwikkelen van de laatste versies van de Software Plan & Ride.

De elektronische vrachtbrieven dienen voorzien te zijn van een uniek nummer voorafgegaan door de letter B; de nummering moet doorlopend zijn en de leverancier van de vrachtbrief kunnen identificeren. De leveranciers houden een lijst van hun elektronische vrachtbrieven en delen deze informatie aan de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en het hoofd van de controle van de BTW van het ambtsgebied waaronder de belastingplichtige die de elektronische vrachtbrief aanmaakt, ressorteert. De elektronische vrachtbrief dient toegankelijk te zijn voor de afzender of de commissionair, de vervoerder en de geadresseerde en de met de controle belaste ambtenaren.

De elektronische vrachtbrief dient gedurende ten minste vijf jaar na de datum van het vervoer door de onderneming te worden bewaard.

Deze elektronische vrachtbrief zal ook worden ondertekend met een elektronische handtekening en niet langer met een papieren handtekening. Voor de informatici, is de ingebruikname van de elektronische handtekening, gelet op de interconnectiviteit, de grootse inzet in de ontwikkeling van de CMR-IT software.

Papieren versie vs. elektronische versie.

Al de gegevens die wettelijk moeten worden opgenomen op de papieren versie moeten uiteraard ook opgenomen worden in de elektronische versie. Voor het proefproject zijn er toch zaken waaraan de kandidaat-leverancier moet voldoen:

- de leveranciers van de gebruikte technologie moeten ten laatste negen maanden na de inwerkingtreding van dit besluit een aanvraag tot toelating tot het proefproject gedaan hebben;

- de leverancier moet bij zijn aanvraag uitleg verschaffen over de werking van het systeem en door middel van documentatie aantonen dat de gebruikte technologie voldoet aan de bepalingen van het E-CMR protocol;

- de leverancier dient schriftelijk bevestiging te bekomen van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer dat hij werd toegelaten tot het proefproject. De leverancier wordt in kennis gesteld van de goedkeuring of weigering van zijn deelname aan het proefproject binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de aanvraag;

- minstens om de drie maanden meldt de leverancier de eventuele wijzigingen aangebracht aan het systeem;

- de leverancier is verplicht om elke vervoerder, afzender en commissionair aan wie hij zijn technologie beschikbaar stelt onmiddellijk aan te melden;

- de leverancier is ertoe gehouden op verzoek van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer diens instructies op te volgen en hem alle nuttige informatie te verschaffen in het kader van de uitvoering van het proefproject.

Indien de kandidaat-leverancier niet voldoet aan de opgelegde voorwaarden kan hij worden uitgesloten van het proefproject.

De aanvragen en de mededelingen zoals opgenomen in de wet worden gericht aan de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Zij worden elektronisch verzonden naar het e-mail adres elektronischevrachtbrief@mobilit.fgov.be

of per brief verzonden naar het volgende adres:

FOD Mobiliteit en Vervoer, DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel.

De elektronische vrachtbrief die tijdens het proefproject en wordt voldaan aan al de vooropgesteld wettelijke voorwaarden worden opgesteld heeft in het nationaal vervoer dezelfde waarde als de papieren vrachtbrief. Gebruik van een ongeldige elektronische vrachtbrief wordt gelijkgesteld met gebruik van een ongeldige papieren vrachtbrief.

Wetende dat de boete op een inbreuk is vastgelegd op 1.500 €, is de betrouwbaarheid van het informaticasysteem primair… de transporteurs zijn gewaarschuwd alsook CMR-It! De informatici (IT’s) van Transport-IT BVBA, de makers van Plan & Ride dus ook!

Voor meer info over het onderwerp Plan & Ride, de software leveringenbeheer voor transport en distributie:

www.transport-it.be

Presentatie folder

PERSBERICHT: Elektronische vrachtbrief (e-CMR) - Minister Bellot test de ‘elektronische handtekening’ - 21/12/2016

E-CMR:‘Plan & Ride’ erkend door de FOD Mobiliteit voor het proefproject ‘elektronische vrachtbrieven’

UPTR
LIEGE - LUIK

Z.I. des Hauts-Sarts
Rue de l'Abbaye 138
4040 Herstal
Tel. : +32 (0)4 361 40 90
Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@uptr.be 

UPTR
BRUXELLES - BRUSSEL


Avenue du port 104-106

1000 Bruxelles

Tel. +32 (0) 2 420 54 56  

Fax: +32 (0) 2 420 67 79
E-mail : info@uptr.be 

PAYCOVER


Secrétariat social spécialisé 

Gespecialiseerd sociaal Secretariaat

Engelse Wandeling 2 Bus K07G
8500 KORTRIJK

Tel: + 32 (0)56 60 17 38
Fax: + 32 (0)56 61 36 03
E-mail: info@paycover.be