• fr
 • nl
 • 03/03/2022

  Wegcontroles: UPTR vraagt een moratorium

  Begin februari liet de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) UPTR weten dat een nationale flitscontroleactie zou gehouden worden in de vervoerssector (met inbegrip van koeriersbedrijven). Zie hiervoor onze flash nr. 9 van 7 februari 2022.

  Deze flitscontroles werden gehouden in het kader van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding.

  Volgens de organisatoren van de flitscontroles hadden zij “voornamelijk een informatief en preventief karakter” (sic).

  Het dient gezegd te worden dat de Belgische vervoerders die gecontroleerd werden, niet veel merkten van het informatief en preventief karakter van de actie…

  In de praktijk leek het eerder een zondvloed aan allerhande boetes die afkwam op talrijke Belgische vervoerders!

  UPTR heeft de verschillende ministers die aan het hoofd stonden van de betrokken controlediensten aangeschreven om hen te vragen een moratorium in te stellen op wegcontroles.

  UPTR ziet voor dit verzoek verschillende gegronde redenen:

  1° Een reorganisatie van de controles is nodig om ervoor te zorgen dat wachttijden van vrachtwagens bij controles zo kort mogelijk gehouden worden, zeker bij een technische controle langs de weg.

  2° Een verbetering van de opleiding van verscheidene controleurs is essentieel:

  • Bij sommigen ontbreekt het vermogen om een onderscheid te maken tussen hetgeen belangrijk is en wat zich in de marge bevindt. Dit heeft geen positieve invloed op het imago van de controlediensten en de overheid.
  • Sommigen zijn niet voldoende op de hoogte van de complexe regelgeving (en de achterliggende logica van de regels) die ze dienen te handhaven (rij- en rusttijden, ladingzekering, uitzonderlijk vervoer,…)
  • In sommige gevallen is er zelfs sprake van – onaanvaardbare – chantage om in te gaan op een onmiddellijke inning door een betaling ter plaatse via bankkaart.

  Het recht om te betalen door middel van overschrijving wordt genegeerd of, erger nog, geweigerd.

  Zie hiervoor ook het artikel in ons vakblad Non Stop over het onderwerp hier.

  Verschillende PV’s die UPTR mocht ontvangen van haar leden zijn op dit vlak zorgwekkend.

  UPTR heeft dan ook niet nagelaten om meerdere dossiers te starten bij het Comité P.

  Wanneer verschillende advocaten hun cliënten aanraden, in een poging hun rechten te waarborgen, om interacties met controleurs te filmen of op te nemen, werpt dit enkele vragen op…

  3° Een rationele analyse van de resultaten van de laatste controles is noodzakelijk:

  • Was de zwaarte van de uitgevoerde controles gerechtvaardigd en proportioneel met de nagestreefde doelstellingen?
  • Werd de verkeersveiligheid verbeterd?
  • Hadden zij enige impact op georganiseerde sociale dumping?
  • Hoeveel buitenlandse vrachtwagens werden gecontroleerd?
  • Hoeveel Belgische?
  • Wat waren de voornaamste vastgesteld problemen en hoe zwaar waren ze?
  • Welke instructies werden gegeven aan de controleurs?
  • Wat is de (rechts)grond om een onmiddellijke inning met overschrijving te weigeren?

  In afwachting van een antwoord op deze terechte vragen, vindt UPTR het niet onredelijk om in de tussentijd een moratorium op wegcontroles voor Belgische ondernemingen te verzoeken.

  Dit verzoek is des te meer gerechtvaardigd omdat in de huidige stand van zaken de vervoerssector zich niet de luxe kan veroorloven om chauffeurs te verliezen ingevolge repressieve acties die als oneerlijk en onevenredig beschouwd worden.

  Tot slot wil UPTR eraan herinneren dat vervoerders en hun chauffeurs niet enkel recht hebben op het vermoeden van onschuld maar ook op een menselijk minimum aan begrip voor de complexiteit van hun beroep en de bijhorende veelheid aan regelgeving.

  Michaël Reul
  Secretaris-Generaal

  Wegcontroles: UPTR vraagt een moratorium!