• fr
 • nl
 • Privacybeleid UPTR 

  24/05/2018 

  Het “privacybeleid” van de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR), erkende Beroepsvereniging onder het nr. 5451, onderschrijft de (EU) VERORDENING 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, gewoonlijk gekend onder de naam ‘GDPR’ Verordening. 

  De privacybeleid UPTR onderschrijft eveneens de doelstelling die opgelegd worden aan de Beroepsverenigingen door Wet op de beroepsverenigingen van 31 maart 1898, zoals verduidelijkt in de statuten van UPTR, meer bepaald deze betreffende de informatie en de documentatie van ondernemingen en spelers in de Transport en Logistiek, in de brede zin van deze termen. 

  1. De verwerkingsverantwoordelijke

  UPTR is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Zij heeft alle nodige informatie beschikbaar gesteld op haar website www.uptr.be. 

  2. De behandeling van uw persoonsgegevens

  Respect voor uw privéleven is een prioriteit voor UPTR. Wij zijn bewust van en attent op uw recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop omgegaan wordt met de gegevens en informatie die gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren, zoals: uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, enz. (“uw Gegevens”), die verzameld kunnen worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van onze website of onze diensten. 

  Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw Gegevens gebruiken, alsook de maatregelen die wij nemen om hun vertrouwelijkheid en veiligheid te verzekeren. 

  De Gegevens waartoe wij toegang hebben, kunnen verzameld worden op twee manieren: ofwel maakt u deze vrijwillig kenbaar maakt aan ons, ofwel worden deze verzameld door gebruik te maken van authentieke publieke bronnen, andere openbare Federale of Regionale instanties of uw eigen website. 

  Eveneens worden Gegevens verzameld die het gevolg zijn van uw gebruik van onze website of diensten, zonder dat u dit meegedeeld wordt (meer informatie vindt u hierover bij “Gebruik van cookies”). 

  Bepaalde Gegevens moeten verplicht meegedeeld worden, andere zijn optioneel. Indien u weigert om ons de gevraagde Gegevens mede te delen, kan u de toegang tot bepaalde inhoud geweigerd worden. 

  Uw Gegevens worden verzameld en behandeld in volledige overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving en meer bepaald de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de EU Verordening 2016/679 vanaf zijn ingang op 25 mei 2018. 

  Door akkoord te gaan met huidig privacybeleid, stemt u in met het feit dat uw Gegevens behandeld worden overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals zij verduidelijkt worden in dit privacybeleid. 

  3. Beheer van cookies

  Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en zich op die website te verplaatsen; ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe het gebruik van een website te analyseren met als doel eventuele problemen te identificeren en op te lossen. 

  De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. Het staat u vrij om cookies te weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de diensten die op de bewuste website worden aangeboden. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser. 

  Op het einde van een gebruikssessie worden alle toegewezen cookies automatisch gewist. 

  Op de website van UPTR worden cookies die de keuze van een of meerdere talen vaststellen niet automatisch gewist. 

  Bovendien kan elk gebruik dat u maakt van onze diensten worden gejournaliseerd. 

  Dit betekent dat de volgende gegevens kunnen worden verzameld: 

  • het IP-adres dat u werd toegewezen bij het inloggen; 
  • de data en tijdstippen waarop u toegang heeft tot de dienst; 
  • de pagina’s die u eventueel bezoekt gedurende een bepaalde periode; 
  • de browser die u eventueel gebruikt; 
  • het platform en/of het besturingssysteem dat (die) op uw computer is (zijn) geïnstalleerd; 
  • de zoekmachine en de trefwoorden die worden gebruikt om de website van de dienst te vinden; 
  • de bestanden die u downloadt; 
  • de taalkeuze; 
  • de website waarlangs u op onze website bent beland. 

  Die gegevens worden enkel verwerkt om het aantal bezoekers van de verschillende secties van de diensten te kennen en om de inhoud van de diensten te verbeteren. 

  Ze worden nooit gebruikt om een profiel aan te maken. 

  4. De doeleinden van de verwerking van uw Gegevens

  UPTR verzamelt en behandelt uw gegevens enkel in het kader van specifieke en beperkte doeleinden, zoals voorzien in haar statuten. 

  Uw gegevens worden niet gedeeld met derden noch gebruikt voor andere doeleinden. 

  5. Bewaringstermijn van uw Gegevens

  UPTR bewaart uw gegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is ingevolge de nagestreefde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

  6. Communicatievan uw gegevens

  Gegevens kunnen overgemaakt worden aan onderaannemende toeleveranciers, personen die handelen in naam of voor rekening van UPTR, voor behandeling in overeenstemming met de doelen waarvoor zij verzameld zijn. 

  UPTR verzekert zich ervan dat deze onderaannemers eenzelfde niveau van bescherming als UPTR kunnen garanderen en UPTR vereist een contractuele garantie dat deze onderaannemers uw Gegevens exclusief zullen gebruiken voor het toegelaten doel en met de vereiste discretie en beveiliging. 

  Uw Gegevens worden niet gecommuniceerd buiten de Europese Economische Ruimte. 

  7. Recht van inzage, rectificatieen bezwaar

  UPTR maakt er een erezaak van dat u zeggenschap behoudt over uw Gegevens. Daarom kan u op ieder moment de Gegevens die u aan ons heeft gecommuniceerd, verbeteren, aanvullen of verwijderen. 

  In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de EU Verordening 2016/679 vanaf zijn ingang op 25 mei 2018, heeft u het recht om toegang te hebben tot uw gegevens, ze te updaten, te verbeteren of te verwijderen. 

  U kan op ieder moment uw rechten bij UPTR uitoefenen. U kan uw verzoek, samen met een identificatiebewijs, richten tot onze DPO en dit per post of elektronisch op het adres dpo@uptr.be. 

  UPTR stelt alles in het werk om het probleem te vinden en op te lossen. Indien geen enkel gevolg gegeven wordt aan uw aanvraag binnen de 30 dagen, kan zij beschouwd worden als verworpen. De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg zal kennisnemen van elke vraag met betrekking tot het recht communicatie, rectificatie, verwijdering of afscherming van de persoonsgegevens te verkrijgen indien uw aanvraag verworpen is door UPTR. 

  8. Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Gegevens

  Toegang tot uw Gegevens is beperkt tot onze werknemers die deze gegevens moeten kennen en zij zullen strenge standaarden inzake de vertrouwelijkheid in de behandeling van uw gegevens naleven. 

  Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw Gegevens die verzameld werden, te garanderen, hanteren wij de hoogste beveiligingsstandaarden en worden onze onderaannemers onderworpen aan dezelfde standaarden. 

  9. Doorgifte van uw Gegevens aan het buitenland

  UPTR geeft uw Gegevens nooit door naar buiten de Europese Unie of naar een land dat geen adequate bescherming van uw Gegevens, in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de EU Verordening 2016/679 vanaf zijn ingang op 25 mei 2018, kan verzekeren. 

  10. Verzending van reclame per e-mail en SMS

  UPTR oefent geen enkele reclameactiviteit uit in het kader van de Wet op de beroepsverenigingen, noch per e-mail en noch per SMS. 

  Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet beheerd of gecontroleerd worden door UPTR. 

  Bijgevolg kan UPTR niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites, alsook niet instaan voor de bescherming van Gegevens door de derden die deze websites beheren en kunnen verschillen van de onze. 

  12. Wijzigingen aan het privacybeleid

  Wij houden ons het recht voor om huidig privacybeleid te wijzigen om ons in overeenstemming te stellen met de geldende regelgevingen die het privéleven beschermen of om ze in overeenstemming te brengen met onze handelspraktijken. 

  Wij nodigen u dan ook uit om regelmatig het privacybeleid te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. Nieuwe versies zullen gedownload kunnen worden vanop onze website, met de datum van uitgifte in de laatste paragraaf. 

  Zonder uw voorafgaandelijke toestemming zullen wij geen aanpassingen doen die van zulke aard zijn dat het beschermingsniveau van uw rechten, zoals voorzien in het huidige privacybeleid, aangetast wordt.