• fr
 • nl
 • Frankrijk: verbod op grensoverschrijvend vervoer van 44 ton

  Terug naar informatiedossiers

  Reeds lange tijd is er een discussie omtrent de vraag naar het grensoverschrijvend goederenvervoer van 44 ton tussen Frankrijk en België. Ondanks dat beide landen op hun grondgebiet het vervoer tot 44 ton toelaten, tracht de Franse overheid desalniettemin het grensoverschrijvend vervoer van meer dan 40 ton tegen te gaan. De reden hiervoor dient wellicht niet ver te worden gezocht, gezien dergelijke maatregel uiteraard enkel de Franse transportsector ten goede komt.

  Tot augustus 2021 was er echter geen enkele rechtsgrond voorhanden op basis waarvan de Franse autoriteiten ook effectief tot bestraffing van grensoverschrijdend vervoer tussen 40 en 44 ton konden overgaan.

  De pogingen van de Franse controlediensten draaiden toen ook meestal op niets uit, gezien men hier wel op controleerde en beboette, maar er bij betwisting dikwijls bakzeil werd gehaald door de Franse autoriteiten.

  Met de invoering van het beruchte decreet 2021-1006 van 29 juli 2021 werd er echter een uitdrukkelijk verbod op het grensoverschrijdend vervoer van meer dan 40 ton ingevoerd in de Franse wetgeving.

  Deze aanpassing van de wetgeving ter zake dient de Franse controlediensten de nodige munitie te geven om grensoverschrijdend vervoer tussen 40 een 44 ton effectief te bestraffen.

  Op initiatief van UPTR en de FEDIEX (Belgisch verbond van ontginningsbedrijven) werd een vernietigingsberoep ingesteld voor de Franse Raad van State, in de betrachting om de wetswijziging onwettig te laten verklaren.

  Na een procedure van meer dan één jaar deed de Franse Raad van State op 27 september 2022 uitspraak in deze kwestie.

  De Franse Raad van State oordeelde hierbij dat het verbod niet in strijd is met de Europese regelgeving en dat de Franse overheid aldus wel degelijk kon overgaan tot invoering van deze beperking.

  Het vernietigingsberoep werd dan ook afgewezen en de beperking blijft van kracht.

  De Franse vakpers berichtte vrij snel lyrisch over dit arrest, gezien het voor de Franse transportsector gunstige verbod overeind blijft ten gevolge van dit arrest.

  Een grondige lezing van het arrest schept echter een genuanceerdere blik.