• fr
 • nl
 • Het erkend sociaal secretariaat Paycover vzw en zijn patronerende beroepsfederatie UPTR hebben de taak op zich genomen om de specifieke sectorale reglementering inzake loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing is op de vele bedienden die actief zijn in het paritair comité voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek (pc 226) te bundelen tot een referentiewerk.

  Deze bundeling was meer dan noodzakelijk gezien deze reglementering oorspronkelijk geschreven werd voor de ondernemingen die actief waren in de import, export, doorvoer en buitenlandse handel en voor de maritieme en expeditiekantoren. Slechts veel later werd zij ook van toepassing voor de transport en logistieke bedrijven zonder dat ooit tegemoetgekomen werd aan de concrete behoeften van deze bedrijven.

  Eén en ander heeft evenwel bijzondere gevolgen voor de tewerkstellingsvoorwaarden, dewelke op vandaag nog steeds doorwerken, van deze laatste groep bedienden, die momenteel met meer dan 35.000 zijn.

  De bedienden van het PC 226 actief in de transport en logistieke bedrijven, vallen onder dezelfde RSZ-kengetal als de arbeiders uit deze sector.

  Onder het kengetal ‘083’ vallen dus meer dan 100.000 werknemers.

  Het zou logisch zijn om al deze werknemers onder te brengen in éénzelfde PC “Transport & Logistiek voor rekening van derden”. UPTR is hiervoor al vragende partij sinds 2007 toen de reikwijdte van het PC 140.03 door toenmalig Minister van Werk Peter Vanvelthoven herschreven werd.

  Bruno Velghe: “Informatie en toelichting krijgen over deze sectorale reglementering was voor heel wat transport en logistieke ondernemingen moeilijk en daar wenst dit referentiewerk nu aan tegemoet te komen, gezien het toch in éénieder zijn belang is dat men transparant over deze informatie zou kunnen beschikken.

  Wij hopen dan ook dat dit boek ruim verspreid zal worden en het oplossingen kan bieden voor éénieder die met vragen zit omtrent de loon- en arbeidsvoorwaarden in dit paritair comité.”

  Michaël Reul: “Deze brochure maakt deel uit van één van de belangrijkste doelstellingen van een beroepsfederatie. Namelijk het juist informeren van haar leden over alle aspecten van het beheer van hun onderneming. Deze brochure ligt in het verlengde van de inspanning om een overzicht te creëren van de loon- en arbeidsvoorwaarden die gelden voor de arbeiders van het PC 140.03.

  Meer recentelijk heeft UPTR zich tevens hard ingezet inzake de rij- en rusttijden. Het resultaat hiervan is een volledig overzicht van de nieuwe regelgeving. De brochure hierover werd reeds ter beschikking gesteld van al haar leden.

  De coronacrisis en het uitblijven van een volwaardige Federale regering hebben spijtig genoeg geleid tot een vermindering van de mogelijkheid van UPTR om te lobbyen. Deze vrijgekomen tijd zorgde er echter voor dat UPTR zich meer kon focussen op haar informatiemissie.”

  Paycover vzw en UPTR organiseren in de komende maanden, en op verschillende locaties, een aantal informatiesessies om dit en andere onderwerpen verder toe te lichten.

  Michaël Reul
  Secretaris-Generaal

  Download dit persbericht in PDF